Zgłoś awarię
Mapa strony

O nas

Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. zostało powołane do działania na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia 30 września 1997 roku nr XLIV/351/97 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez gminę Nowy Sącz spółki pod firmą: Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22.10.1997 roku Repertorium A nr 3432/97.

Spółka jest komunalną osobą prawną , a jej jedynym właścicielem pozostaje przez cały okres działania Gmina Nowy Sącz, która posiada wszystkie udziały o łącznej wartości: 90 185 500,00  zł.

Bardzo ważnym założeniem prawnym i ekonomicznym działalności Spółki jest działalność na zasadzie non profit. Oznacza to, iż całość dochodów firmy przeznaczona być może wyłącznie na realizacje celów statutowych. Brak możliwości przeznaczenia zysku przez właściciela (Miasto Nowy Sącz) na inne potrzeby i zadania powoduje, iż STBS pełni nie tylko funkcję komercyjną (jako spółka prawa handlowego), ale także ważną funkcję społeczną. Jest nią zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wszystkich zainteresowanych jej usługami. Są to osoby nie kwalifikujące się do uzyskania pomocy ze strony samorządu w postaci mieszkań socjalnych i komunalnych z jednej strony, z drugiej zaś ci, którzy pragną zaspokajać swoje potrzeby bez angażowania dużych środków finansowych lub zaciągania wieloletnich kredytów.

Funkcje właścicielskie, jako Zgromadzenie Wspólników pełni Prezydent Miasta Nowego Sącza. Funkcje nadzorczą sprawuje Rada Nadzorcza, która działa obecnie w składzie:

  • Tomasz Łaś – Przewodniczący
  • Piotr Wojnarski – Zastępca Przewodniczącego
  • Zbigniew Okoń – Sekretarz

Kierownictwo spółką sprawuje jej Zarząd, działający w składzie:

  • Prezes Zarządu - Jacek Żelasko
  • Wiceprezes Zarządu – Bogdan Irzyk

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000083949. Spółce został nadany numer NIP 734-237-28-08 oraz numer REGON 490781058.

Podstawowym celem działania STBS jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Wśród innych celów, określonych w § 6 Aktu Założycielskiego najważniejsze to: zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, wynajem lokali niemieszkalnych, remonty i modernizacje dotyczące budownictwa.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego realizowało w latach 1998 - 2007 realizowano budownictwo czynszowe przy wsparciu środków kredytowych pochodzących z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W tym czasie Spółka oddała do użytku 514 mieszkań we własnych zasobach na terenie Nowego Sącza oraz 28 na terenie Mszany Dolnej. Ponadto wybudowano 12 lokali użytkowych oraz 28 garaży i 174 miejsca garażowe. Oprócz wymienionych inwestycji Spółka wybudowała 112 mieszkań przeznaczonych na sprzedaż na rynku pierwotnym.

Po zlikwidowaniu Krajowego Funduszu Mieszkaniowego STBS został krajowym pionierem w zakresie realizacji budownictwa czynszowego społecznego przy współfinansowaniu kredytem komercyjnym. W ten sposób oddano do zasiedlenia w lipcu 2011 roku 144 mieszkania i 123 miejsca postojowe na osiedlu Błonia. W podobnej formule zrealizowana została w latach 2012-14 kolejna inwestycja Spółki, stanowiąca trzy budynki wielorodzinne przy ul. Kusocińskiego, obejmująca 132 mieszkania oraz 102 miejsca garażowe.

W latach 2018-2019 spółka oddała do użytkowania dwa budynki niemieszkalne. W pierwszym budynku znajduje się sklep wielobranżowy oraz punkt pocztowy. W drugim budynku został utworzony żłobek miejski, powstała w nim również świetlica osiedlowa. W pozostałej części drugiego budynku powstały pomieszczenia na nową siedzibę Spółki.

W sierpniu 2021 roku Spółka rozpoczęła kolejna inwestycję polegającą na budowie apartamentowca przty ulicy Czecha, w którym mieścić się będą 53 nowoczesne mieszkania. 

Obecnie STBS przystępuje do realizacji kolejnych inwestycji, które zaspokajać będzą najpilniejsze potrzeby mieszkańców w zakresie usług ale także doprowadzą do powstania nowych mieszkań.

Realizowane przez STBS sp. z o.o. budownictwo charakteryzuje się wysokimi parametrami technicznymi, przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacyjnych. Zgodnie z regulacją art.28 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, uiszczany przez najemców czynsz zawiera w większości środki niezbędne na spłatę zaciągniętych przez Spółkę kredytów na realizację poszczególnych inwestycji, w niewielkiej zaś części koszty eksploatacyjne i fundusz remontowy.

Oprócz budownictwa mieszkaniowego główną działalnością Spółki jest zarządzanie nieruchomościami. W tym zakresie STBS jest największą i najbardziej renomowaną firmą na sądeckim rynku. Aktualnie zarządzamy 144 475,96 m2 budynków i lokali. Z liczby tej 48 734,99 m2 to nasze własne zasoby, a 55 876,12 m2 stanowią zasoby Gminy Nowy Sącz i Skarbu Państwa, których jesteśmy wyłącznym zarządcą. Ponadto Spółka prowadzi zarząd 30 wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 39 864,85 m2.